27 lutego 2019

Formy pracy

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

Ø      popularyzowanie kultury, turystyki i sportu we wszelkich możliwych ich formach;

Ø      propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej zwłaszcza poprzez działalność szkoleniową i wydawniczą, pracę kół naukowo-dyskusyjnych, organizowanie konferencji, seminariów, wykładów, warsztatów, prelekcji, odczytów oraz innych form spotkań mających na celu krzewienie kultury, sportu, rekreacji i turystyki oraz kultury fizycznej np. spotkania z ciekawymi ludźmi lub popularyzujące ciekawe zawody, pasje, osiągnięcia, miejsca i zdarzenia a także przez  inne imprezy kulturalne;

Ø      organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz filmowych;

Ø      powoływanie szkolnych kół turystycznych dla młodzieży;

Ø      organizowanie i obsługę wycieczek oraz innych imprez turystycznych i krajoznawczych, w tym zagranicznych, zwłaszcza festynów, obozów, obozów wędrownych, rajdów, koloni, wycieczek, pielgrzymek, biwaków, ognisk, imprez plenerowych, złazów, zlotów, rejsów, spływów i innych;

Ø      organizowanie młodzieżowej wymiany międzynarodowej;

Ø      pomoc w wędrownictwie indywidualnym, np. przez doradztwo turystyczne;

Ø      wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie szlaków turystycznych;

Ø      propagowanie turystyki  kwalifikowanej oraz tworzenie i upowszechnianie systemów odznak służących rozwojowi zainteresowań krajoznawczych, kultury fizycznej i kultury wędrowania;

Ø      kształcenie i doskonalenie społecznych oraz zawodowych kadr turystyczno – krajoznawczych (np. szkolenie kadr przewodników i pilotów turystycznych) tak dla realizacji celów Stowarzyszenia jak i innych;

Ø      współpraca ze Szkołami i placówkami o charakterze edukacyjnym i wychowawczym w celu wspomagania jak najskuteczniejszej realizacji powyższych procesów;

Ø      utrzymywanie kontaktów i współpracy z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi zajmującymi się turystyką;

Ø      organizowanie i obsługę imprez sportowych;

Ø      rozwijanie różnorodnych form rekreacji i sportu w powiązaniu z imprezami turystycznymi, szkolnymi, itp.;

Ø      wspieranie bezpieczeństwa w sporcie i turystyce, w szczególności poprzez  wpajanie zasad bezpieczeństwa np. przez  organizowanie Kursów I Pomocy Przedmedycznej oraz popularyzowanie ubezpieczeń na życie i zdrowie, w tym ubezpieczeń grupowych – współpraca z Policją, Służbą Zdrowia oraz Towarzystwami Ubezpieczeniowymi;

Ø      kształtowanie pozytywnego wizerunku Polaka i Polski poza granicami kraju;

Ø      kształtowanie młodego człowieka, jego charakteru oraz zaradności życiowej  a także umiłowania polskości poprzez stosowanie „metody harcerskiej”;

Ø      pracę wolontariacką;

Ø      współdziałanie i udzielanie fachowej pomocy towarzystwom i organizacjom opiekującym się Polakami i dziedzictwem kultury polskiej za granicą;

Ø      organizowanie oraz popieranie działań zmierzających do zabezpieczenia, ochrony i zachowania walorów naturalnych;

Ø      aktywne uczestniczenie w ochronie dóbr kultury;

Ø      działalność edukacyjną i szkoleniową w zakresie ratownictwa i ochrony ludzkości;

Ø      działalność profilaktyczną mającą na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od:

·         narkotyków,

·         alkoholu,

·         innych używek,

·         nałogów cywilizacyjnych (np. internet, TV);

Ø      współpracę z organami administracji publicznej, instytucjami naukowymi oraz organizacjami w kraju i za granicą;

Ø      promowanie działalności Stowarzyszenia oraz jego celów poprzez wydawanie ulotek, folderów, biuletynów, a także przez szeroko pojętą aktywność „wirtualną” – w szczególności prowadzenie własnej strony internetowej, portalu turystycznego oraz forum dyskusyjnego;

Ø      prowadzenie działalności gospodarczej umożliwiającej pozyskanie środków na realizację celów i zadań Stowarzyszenia;