27 lutego 2019

Statut

STATUT

Wielkopolskie Stowarzyszenie Młodzieżowe na Rzecz Promocji Kultury, Sportu i Turystyki

„Wędrowanie”

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Wielkopolskie Stowarzyszenie Młodzieżowe na Rzecz Promocji Kultury, Sportu i Turystyki „Wędrowanie”, w dalszej części niniejszego statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w ramach obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego.

§ 2

  1. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
  2. W kontaktach zagranicznych Stowarzyszenie może posługiwać się swoją nazwą przetłumaczoną na języki obce.

§ 3

  1. Stowarzyszenie zostaje utworzone na czas nieokreślony.

§ 4

  1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych Stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze działania.
  2. Stowarzyszenie ma prawo być udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszem spółki akcyjnej.

§ 5

  1. Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i sztandaru, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6

  1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
  2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.