27 lutego 2019

Cele statutowe

Celem działań Stowarzyszenia jest:

–        rozwijanie oświaty, kultury, kultury fizycznej, ochrony zdrowia i środowiska, w szczególności poprzez turystykę i krajoznawstwo;

–        działania na rzecz promocji i rozwoju turystyki i rekreacji, a w szczególności turystyki zagranicznej;

–        upowszechnianie wiedzy o przeszłości, współczesności i perspektywach rozwoju człowieka;

–        pobudzanie ciekawości świata, zwłaszcza u młodzieży szkolnej;

–        krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych;

–        rozwijanie aktywności kulturalnej związanej z turystyką i krajoznawstwem oraz kształtowanie obyczajowości turystycznej;

–        wpajanie zasad kultury turystyki;

–        rozwój kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

–        upowszechnianie wiedzy na temat historii i geografii Polski, Świata oraz kultur, języków i obyczajów innych narodów;

–        popularyzowanie walorów krajoznawczych i turystycznych Polski, oraz jej dorobku wśród turystów zagranicznych;

–        promocja kultury polskiej za granicą;

–        kształtowanie – metodą stosowaną przez harcerstwo – postawy patriotyzmu, wrażliwości na drugiego człowieka, wartości chrześcijańskich oraz ogólnoludzkich;

–        krzewienie i pielęgnowanie polskich tradycji narodowych;

–        propagowanie założeń i idei ruchu harcerskiego;

–        propagowanie sportu;

–        uświadamianie i eliminowanie patologicznych zachowań społecznych;

–        szerzenie wiedzy i świadomości ekologicznej, inspirowanie i prowadzenie prac na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego oraz wspieranie działań podejmowanych w tej dziedzinie;