19 kwietnia 2018

Nasz Statut

STATUT

Młodzieżowe Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Kultury, Sportu i Turystyki

„HARCERSKIE WĘDROWANIE”

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Młodzieżowe Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Kultury, Sportu i Turystyki „HARCERSKIE WĘDROWANIE”, w dalszej części niniejszego statutu zwane  Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w ramach obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego.

 

§ 2

1.      Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

2.      W kontaktach zagranicznych Stowarzyszenie może posługiwać się swoją nazwą przetłumaczoną na języki obce.

§ 3

1.      Stowarzyszenie zostaje utworzone na czas nieokreślony.

 

§ 4

1.      Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych Stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze działania.

2.      Stowarzyszenie ma prawo być udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszem spółki akcyjnej.

 

§ 5

1.      Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i sztandaru, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 6

1.      Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

2.      Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

Our organization is a pro in anybody could check here here offering homework help, writing thesises, courseworks, essays, answers to examinations, diplomas, etc.